Close

Samarbejdsorganisationer

Dansk Amatør orkesterforbund kan ikke stå alene, når det gælder om at sikre medlemmernes udfoldelsesmuligheder. Derfor samarbejder DAO med følgende organisationer:

Dansk Amatørmusik (DAM)
DAM er en samlende overbygning på alle landsorganisationer, der arbejder med klassisk musik herunder klassisk orienteret musik, d.v.s. alle de organisationer, der er organiseret under Dansk Korunion hhv. Dansk Amatørmusik (i alt 13 landsorganisationer). DAM´s medlemsskab omfatter således ca. 40.000 aktive musikere og korsangere.

DAM er gennem formanden repræsenteret i Kunstrådets Repræsentantskab og Danmarks Musikråd og forhandlingsberettiget i relation til Kulturministeriet, herunder Kunststyrelsen og Kunstrådet.

DAM skal som almennyttig organisation fremme:

 • udviklingen af og vilkårene for den klassiske amatørmusik
 • bidrage til at skabe synlighed og opmærksomhed samt størst mulig opbakning og økonomisk støtte fra samfundet
 • højnelsen af den kunstneriske kvalitet i musikudfoldelsen og herunder arbejde for at mange kor og orkestre kan opnå status som “kunstnerisk arbejdende” og en deraf følgende støttemulighed.

Nordisk Musikunion (NoMU)
Nordisk Musik Union, NoMU, er en paraplyorganisation for nordiske landsomfattende organisationer for amatørmusikere. NoMU repræsenterer 14 nordiske forbund med ca 100.000 musikere og har som formål:

 • at styrke og stimulere interessen for aktiv deltagelse i det nordiske musikliv
 • af virke for, og højne, den musikalske kvalitet
 • at være aktiv i det kulturelle samarbejde, og derigennem fremme nordisk tilhørsforhold

NoMU har følgende projekter:

 • Nordens Blæsersymfonikere
 • Nordisk solistkonkurranse for blæsere
 • Nordisk solistkonkurranse for strygere

Samrådet for nordisk amatørmusik (SAMNAM)
SAMNAM er et samarbejde og en paraply for amatørmusikorganisationer i Norden. SAMNAM har sine rødder i amatørmusiklivet, men kan samarbejde med musiksammenslutninger som idemæssigt og praktisk støtter kulturelle aktiviteter, som amatørmusikken repræsenterer.

SAMNAM’s hovedformål er at styrke og udvikle det nordiske samarbejde indenfor amatørmusikken og hæve den kulturelle betydning amatørmusikken har i de nordiske lande.
SAMNAM’s vigtigste kommende opgave er at være en kraft på højeste politiske niveau, som vil påvirke hele den nordiske kulturelle politik på amatørmusikområdet.

European Brass Band Association (EBBA)
Et af formålene med foreningen er at fremme den iboende, æstetiske og sociale værdi af messingorkestre i Europa. EBBA planlægger og organisere hvert år EM for brass bands (EBBC) sammen med eventuelle andre arrangementer, herunder konferencer, fora, møder, workshops og masterclasses for europæiske messingorkestre, musikere, dirigenter, jury, panelets medlemmer og komponister. Derudover vil EBBA arbejde for en indsats for at etablere kontakter med uddannelsesinstitutioner til at fremme anerkendelsen af messingorkesterinstrumenter inden for rammerne af de musiske studier. En af de foreningens vigtigste formål er at arbejde for, at der sker en udveksling mellem de europæsike lande. I den forbindelse arbejder EBBA for at fremme samarbejdet mellem amatører og professionelle musikere.

Musisk Oplysningsforbund, MOF
Musisk Oplysnings Forbund, MOF-DK, er amatørernes eget oplysningsforbund. MOF er et upolitisk oplysningsforbund, der blev oprettet i 1967, og som drives af folk med en musisk baggrund. MOF-DK har rod i amatørmusikken, og det er et af MOF-DKs erklærede mål at øve indflydelse på Folkeoplysningsloven, så den tilpasses det musiske område. MOF-DK opretter og gennemfører kurser, undervisning og anden oplysningsvirksomhed på alle musiske områder.
Lokalt tager MOF sig bl.a. af alle administrative opgaver, sikring af tilskud m.m., ligesom MOF står til rådighed med tilbud og hjælp i forbindelse med oprettelse af undervisningshold. MOF har meget små udgifter til administration takket være de aktive og ulønnede deltagere i MOF´s styrende organer, og MOF er dermed et af landets billigste oplysningsforbund.
MOFs formål er:

 • At støtte og fremme initiativer på amatørmusisk basis
 • At udbrede kendskabet til de muligheder for medmenneskelig kommunikation og personlig oplevelse, som beskæftigelsen med de musiske fag indebærer
 • At varetage medlemmerne interesse overfor myndighederne